font missing...? Plz link the following numbers ..1 , 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,updating....
a®n Ipcp¯p \mw at®m-S-Sn-ªmepw
s]®n-t\mfw amäp a®n-\pt­m?
I­m-e-g-IpÅ s]®n-s\-¡-­mÂ
I­n-sÃ-¶mÀ¡p \Sn-¡m-\mIpw

`c-W-¯nepw `h-\-¯nepw ]n¶m
ss`c-h³ Xe-bnepw kv{Xobv¡p Øm\w
acw tIä-¯nepw hcp-am-\-¯nepw \Ão
]pcp-j-{]P! \n\-s¡-hnsS Øm\w?
_tÊ-ep-anà l! s{Sbn-t\-ep-anþ
Ãk aq{X-¸p-ctbm \n³ GI-cmPyw
tI«-dn-ªo-SpI I­p-]-Tn-¡pI
a«p amäo-Sp-I-bm-Wp-§sf
s]m«n-s¯-dn¡pw XnS-¼-Xn t\m¡nSq
sXm«p-t\m-¡m-sXsâ bmWp-§tf
sXm­-h-c-­näp X®oÀ IpSn-¡p-hmþ
\n­Â ]qs­¯pw ]n]m-kp-hn\v
sIm­Â¡mÀhÀ®³ I\n-ª-cp-fo-«pÅ
s]®n-s\-¡-­mtem am¼-gw-t]mÂ
hniz-ku-µ-cyta imiz-X-k-Xyta
hiy-ku-Zm-an\o ssIsXm-gp-t¶³
ap«-s\m-cp-s]-«o s]m«p-S-bm-S-IÄ
th­-Xn-te-sd-sb-Sp-¡p-Inepw
apt«m-f-sa-¯m¯ _n¡n-\n-bn-«-hÄ
th­m-¯nSw Im«n "]«w' t\Spw
kpµ-c-tem-Nt\ kpkvanX kpµcn
hµ\w hµ\w koa-´n-\o.
DÃm-k-tamsS \o sIm­-dn-ªo-SpI
\ÃmÀa-Wn-IÄX³ t\c-t¼m¡v
sh«m³ hcp-s¶mcp t]m¯ns\ \mw sIm¨p
s]m«-¡-b-dm Ipcp-¡pw-t]mse
In¶mcw sNmÃn-b-Sp-¡p¶ s]®ns\
an¶m Xf-bv¡p-hm³ t\m¡p-Itbm?

kmcn-¡p-tNÀ¶pÅ »uÊp-hm-§msX \o
t\cs¯ ho«n hcp¶ t\cw
\m¡p-h-f¨p Ir]m-Ww-t]m-em¡n
Dut¡msS hoipw ]pam-sâ-t\À¡v
I·-j-tZm-j-a-Iän ku`m-Ky-\mbv
Dt·-j-tamsS hcp-¶-t\cw
h³hnjw ImXn-e-t§m-Xnbn
h\psS kzÑ-ku-`m-Kys¯ X¨p-Sbv¡pw
hÀj-§-fm-bn«pw ]qs¯m-gn-bm-s¯mcp
Zm¼-Xy-¸q-h\w I­p-sh-¶mÂ
GjWn ]mjmWw tNm«n-en«v s]®mþ
]pjv¡-e-Po-hnXw \mi-am¡pw
Iqh-f-tem-Nt\ Ima-hn-em-kn\n
]mh-am-a-Sn-bs\ Im¯n-StW
Iman-\n-am-cpsS Ieym-Ww-Iq-Sp-hm³
tIa-am-bvX-s¶-sbm-cp§pw s]®v
Ime-¯p-sXm«p Ipfn-Xp-S§pw ]ns¶
Imen³ \Jw-sh«n Iyqs«-IvknSpw
ImÀIq-´Â Imän-ep-W¡pw s]®v ]ns¶
IqÀ¯ "]ns¶m'¶Xn Ip¯n-t¡äpw ]ns¶
ImÀapIw t]me-Xn ]q¡Ä NqSpw
]«p-S-bmS sRmdn-ªp-Sp¯v ]ns¶
ap«-s\m-cp-s]m«p s\äo-en«v
h«w Id-§n-X³ tNep-t\m-¡o-«-hÄ
Nn«-bm ssIhoin \r¯-amSpw
Np­ns\ Nmb-¯m tNm¸n-¨nSpw ]nt¶w
Nq­-t]m IqÀ¸n¨p Nmbw-Iq«pw
ssI¿m Ihn-fp-a-kmPp sN¿pw ]ns¶
sa¿m-k-I-ehpw ]uUÀ]qipw

hmk-\-¡p¸n Xpd-¶p-sIm­p s]®v
hmk-I-am-Ith skân ap¡pw
I£¯pw tXmf-¯p-am-ª-Sn¡pw ]ns¶
IjvSn-s¨m-cn{Xn sIt«ym\p \ÂIpw
""s]s«-s¶m-cp-s§sâ X¦-¡pSw''þ F¶p
sIt«ym-s\-§m-\p-sam-¶m-Úm-]n-¨mÂ
s]m«n-s¯-dn-¨p-sIm-­-«-l-kn-¨-hÄ
sIt«ymsâ Imen-X-§obw ]qipw
sIt«ymsf X©-¯n sI«n-sb-Sp-¯n«p
sI«p-Im-Wm-\mbn t]mbn-Sp-t¼mÄ
sI«p-I-gnªp hbÀX-S-hn-t¸mIpw
ap«m-f-·m-cpsS ImgvN-ImWmw
Ima-I-tÃm-eta Ime-¯n³ cq]ta

""amthen X¼p-cm³ hmbn-¨-dn-bm³............''


HmW-a-Sp-s¯sâ Ioi-bn IminÃ

ImW-sam-¶p-anà hn¡p-hm-\mbv

Iqc-bn Iªn-¡mbv tIgp¶ Ipªn\p

"Iªo's¶gpXn ]IÀ¶p \ÂImw!

A£-c-a-jvSn-¡-Sp-¸-¯p-sh-¡p-InÂ

Ip£n-¡-i-\mi amdn-Sptam?!

hi-apÅ thebv¡t]£-I-sf-{Xbo

]i-sXm-«-\m-hn-\m Rm\-b¨p!

sXmgn-en-Ãm-th-X\w In«p-hm-s\-{X-\mÄ

sXmgn-sIm­p "Iyq'hne-Wn-\n-c¶p

X«n-¸p-th-e-IÄ Im«m³ ]Tn-¨nÃ

X«n-¡q-«n-sbmcp X«p-IS!

Gsd-\mÄ \o­n-Ã, X{¼m-¡Ä kÀtÆ-¡mbv

Nodn-b-Sp¯p "sPko_n'bpambv

I¿n Icp-Xnb "t{Imkvjm-^vsäm'-sc-®-sa³

s\©n-\-I-¯-h-cm-ª-Sn¨p

"Hm^vsksä'Sp-¡p¶ t\c-s¯m-Sp-¡s¯

"Hmwsesä'Sp-¡m-\-\p-h-Zn¨p!

C{X-ta-se-t¶m-Su-Zmcyw Im«n-b-þ-tb-am\p

\o«nbm Hmwseäp Rm³

]Ãn-¶n-S-bn \Jw Xncp-Io-«-bmÄ

sNmÃn Nncn-t¨m­p ""tUm­p-hdn!''

XÃn-¯-IÀ¡epw sh«n-\n-c-¯epw

X{¼m-¡-·m-cpsS tlm_n-bt{X!!

tImSn-IÄ X{¼m-¡Ä ]¦n-s«-Sp-¡p-t¼mÄ

ASn-b-§Ä¡o KXn-sb´p X{¼m?

]ucsâ Poh\pw kz¯n-\p-ta-IWw

kwc-£-W-sa¶p ho¼n-f¡n

{]P-Isf ]ngn-bp¶ \nIp-Xn-I-sfm-s¡bpw

JP-\m-hn-em-hn-bmbv amän-Sp¶p!

Nn¡\pw a«\pw sh«n-hn-gp-§o«p

I«n-en \n§Ä aZn-¨n-Sp-t¼mÄ

Nn¡p³ Kp\nb ]nSn-s]-«-Sn-b-§Ä

]«nWn t]m¡m-\-e-ªn-Sp¶p

""amthen h¶-Ñm... A¡mWpw NnÃ-bnÂ

Duªmev sI«mt\m C¡-bdv?''

amhnsâ tNm«n-te-t¡m-Sn-b-Sp-s¯m-sc³

D®nsb hmcn-¸p-WÀ¶p-t]mbv Rm³

F¶p-®n-¡-dn-bnà AÑsâ Pohs\

Duªm-em-«m-\m-Wn-¡-b-dv...

Duªm-em-«m-\m-Wn-¡-b-dv...

1 , 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,updating