font missing...? Plz link the following numbers ..1 , 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,updating....

amthen X¼p-cm³ hmbn-¨-dn-bm³............


HmW-a-Sp-s¯sâ Ioi-bn IminÃ

ImW-sam-p-anà hn¡p-hm-\mbv

Iqc-bn Iªn-¡mbv tIgp Ipªn\p

"Iªo'sgpXn ]IÀ¶p \ÂImw!

A£-c-a-jvSn-¡-Sp-¸-¯p-sh-¡p-InÂ

Ip£n-¡-i-\mi amdn-Sptam?!

hi-apÅ thebv¡t]£-I-sf-{Xbo

]i-sXm-«-\m-hn-\m Rm\-b¨p!

sXmgn-en-Ãm-th-X\w In«p-hm-s\-{X-\mÄ

sXmgn-sIm­p "Iyq'hne-Wn-\n-cp

X«n-¸p-th-e-IÄ Im«m³ ]Tn-¨nÃ

X«n-¡q-«n-sbmcp X«p-IS!

Gsd-\mÄ \o­n-Ã, X{¼m-¡Ä kÀtÆ-¡mbv

Nodn-b-Sp¯p "sPko_n'bpambv

I¿n Icp-Xnb "t{Imkvjm-^vsäm'-sc-®-sa³

s\©n-\-I-¯-h-cm-ª-Sn¨p

"Hm^vsksä'Sp-¡p t\c-s¯m-Sp-¡s¯

"Hmwsesä'Sp-¡m-\-\p-h-Zn¨p!

C{X-ta-se-tm-Su-Zmcyw Im«n-b-þ-tb-am\p

\o«nbm Hmwseäp Rm³

]Ãn-n-S-bn \Jw Xncp-Io-«-bmÄ

sNmÃn Nncn-t¨m­p ""tUm­p-hdn!''

XÃn-¯-IÀ¡epw sh«n-\n-c-¯epw

X{¼m-¡-·m-cpsS tlm_n-bt{X!!

tImSn-IÄ X{¼m-¡Ä ]¦n-s«-Sp-¡p-t¼mÄ

ASn-b-§Ä¡o KXn-sb´p X{¼m?

]ucsâ Poh\pw kz¯n-\p-ta-IWw

kwc-£-W-sap ho¼n-f¡n

{]P-Isf ]ngn-bp \nIp-Xn-I-sfm-s¡bpw

JP-\m-hn-em-hn-bmbv amän-Spp!

Nn¡\pw a«\pw sh«n-hn-gp-§o«p

I«n-en \n§Ä aZn-¨n-Sp-t¼mÄ

Nn¡p³ Kp\nb ]nSn-s]-«-Sn-b-§Ä

]«nWn t]m¡m-\-e-ªn-Spp

""amthen h-Ñm... A¡mWpw NnÃ-bnÂ

Duªmev sI«mt\m C¡-bdv?''

amhnsâ tNm«n-te-t¡m-Sn-b-Sp-s¯m-sc³

D®nsb hmcn-¸p-WÀ¶p-t]mbv Rm³

Fp-®n-¡-dn-bnà AÑsâ Pohs\

Duªm-em-«m-\m-Wn-¡-b-dv...

Duªm-em-«m-\m-Wn-¡-b-dv...

1 comments:

    enthoru mahanubhavulu!!!

     

1 , 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,updating